අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2632406 / 011-2636917
විද්‍යුත් තැපෑල – train@textile-clicking.lk

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.21)

රෙදි පිළි සහ ඇඟලුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට ඇතුළත් කිරීම – පෙබරවාරි 2018.

පෙබරවාරි මස ශ්‍රී ලංකා ටෙක්ස්ටයිල් ඇන්ඩ් ඇපරල් ආයතනය (ශ්‍රී ලංකාව)

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2632406 / 011-2636917
Email – train@textile-clothing.lk

Source – Sunday Observer (2018.01.21)

Enrollment for Higher National Diploma in Textile and Apparel Technology February 2018 Intake – Sri Lanka Institute of Textile & Apparel (SLITA)

 

 

Leave a Reply