ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ – මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2887497-500 විද්‍යුත් තැපෑල - vacancies@phdt.lk / dg@phdt.lk මූලාශ්‍රය - සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.21) ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය - 2018-ජනවාරි -21 * මෙම දැන්වීමේ සිට දින 10 ක් ඇතුලත අයැදුම්කරුවන් සිය අයදුම්පත්‍රයන් සවිස්තරාත්මක ජීව...

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක – වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ...

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අවසාන දිනය - 2018-02-07 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය Project Director – Ministry of Plantation Industries Closing Date: 2018-02-07 Ministry of Plantation Industries  

බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (2018) ...

බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (2018) - උපාධි අධ්‍යයන පීඨය - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-02-20 කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14) Master of Arts in Buddhist Studies (2018) – Faculty of Graduate...

කුසලතා සංවර්ධන පාඨමාලා / නොමිලේ පාඨමාලා 2018 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මගින් ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2861325 මූලාශ්‍රය - සිළුමිණ (2018.01.21) අවසාන දිනය - සඳහන් නොකෙරේ Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2861325 Source – Silumina (2018.01.21) Closing Date – Not Mentioned  

ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පුරප්පාඩු – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන ...

ඒකාබද්ධ දැනුමැති කණ්ඩායමේ නායක, ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සහකාර කණ්ඩායම් නායක, ව්‍යාපාර සංවර්ධන සහ සම්පත් කළමනාකරණ විශේෂඥ - එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අවසාන දිනය: 2018.01.26 මූලාශ්‍රය: ObserverJobs Integrated Knowledge Team Leader,Integrated Support Team Leader, Business Development and...

ජේෂ්ඨ උකස් සහකාර ...

    ජේෂ්ඨ උකස් සහකාර (යාපනය ශාඛාව) - නේෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුව අවසන් දිනය: 25/01/2018 නේෂන් ට්රස්ට් බැංකුව මූලාශ්‍රය: www.topjobs.lk Senior pawning Assistant(Jaffna Branch)- Nations Trust Bank PLC Closing Date: 25/01/2018 Nations Trust Bank PLC Source :www.topjobs.lk    

පුහුණු පාඨමාලා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය ...

  පුහුණු පාඨමාලා - නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14) Training courses – Ministry of Skills Development & Vocational Training Ministry of Skills Development & Vocational...

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 2018 ජනවාරි ...

මූලාශ්‍රය - රජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් පිටුව දිනය - 2018-01-12 Source – Department of Government Printing Official Website Date – 2018-01-12   Gazette - Download ගැසට් පත්‍රය බාගැනීම    

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව ...

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (DHRM) - කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-01-21 කොළඹ විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14) Diploma in Human Resources Management (DHRM) – Faculty of Management &...

පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධන නිලධාරි ...

පරිගණක මෘදුකාංග සංවර්ධන නිලධාරි - විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව අවසාන දිනය: 2018-01-31 විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01.18) Computer Software Development Officer – Department of Pensions Closing Date: 2018-01-31 Department of Pensions Source: Dinamina, Daily News (2018.01.18)