සහකාර විමර්ශන නිලධාරි – අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2433119 / 011-2451159 මූලාශ්‍රය - ගැසට් (2018.02.23) අවසාන දිනය - 2018 මාර්තු 15   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2433119 / 011-2451159 Source – Gazette (2018.02.23) Closing Date – 2018-March-15   සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න Download Advertisement...

විමර්ශන නිලධාරි (අතුරුදන් වූ පුද්ගලයන් සඳහා), දත්ත විශ්ලේෂක – ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන කටයුතු...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2806352 මූලාශ්‍රය - දිනමිණ / ඩේලි නිව්ස් (2018.03.02) අවසන් දිනය - 2018 මාර්තු 16   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2806352 Source – Dinamina / Daily News (2018.03.02) Closing Date – 2018-March-16 ආදර්ශ අයදුම්පත බාගන්න Download Model...

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය සදහා නවක සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂය (අධ්‍යයන...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් පී. ඉන්දිරා එස් සමරසිංහ, පී.සී., විදුහල්පති, ශ්‍රී ලංකා නීති විද්යාලය, අංක 244 හල්ෆ්ඩ්රෝෆ් වීදිය. කොළඹ 12. ඇමතුම් අංක 011-2473119, 2323759 විද්‍යුත් තැපෑල - locwal@slt.lk මූලාශ්‍රය - සිළුමිණ (2018.03.04) අවසාන දිනය - 2018 - අප්රේල් - 05   Instructions to Candidates P....

භාෂා නිලධාරී, පරිවර්තක, භාෂා ප්‍රවර්ධන සහ විමර්ශන නිලධාරි, කළමනාකරණ සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහයක –...

  භාෂා නිලධාරී, පරිවර්තක, භාෂා ප්‍රවර්ධන සහ විමර්ශන නිලධාරි, කළමනාකරණ සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහයක - රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව අවසාන දිනය: 2018-03-13 රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.02.27) Language Officer, Translator, Language Promotion &...

කළමනාකරණ සහකාර අධීක්ෂණ බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය (තාක්ෂණික සේවා කාණ්ඩය) වැඩ බලන නිලධාරී...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2421211 මූලාශ්‍රය - ගැසට් (2018.02.23) අවසාන දිනය - 2018-මාර්තු -09   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2421211 Source – Gazette (2018.02.23) Closing Date – 2018-March-09   සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න Download Advertisement (Sinhala Edition) ඉංග්‍රිසි ගැසට් දැන්වීම බාගන්න Download Advertisement...

තොරතුරු නිලධාරී, වෙබ් ලේඛක ...

තොරතුරු නිලධාරී, වෙබ් ලේඛක, මාධ්‍ය විමර්ශන සහකාර - අගමැති කාර්යාලය අවසාන දිනය: 2018-03-14 අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.02.28)   Information Officer, Web Writer, Media Investigation Assistant – Prime Minister’s Office Closing Date: 2018-03-14 Prime Minister’s Office Source:...

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 2017 මාර්තු 02 (සිංහල / දෙමළ / ඉංග්රීසි) ...

  දිනය - 2018-03-02 Date – 2018-03-02     සිංහල ගැසට් පත්‍රය බාගැනීමට මෙය ක්ලික් කරන්න Download Sinhala Edition දමිළ ගැසට් පත්‍රය බාගැනීමට මෙය ක්ලික් කරන්න Download Tamil Edition  

තාක්ෂණික සහකාර පුරප්පාඩු සදහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2017 – වාරිමාර්ග හා ජල...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2081510 විද්‍යුත් තැපෑල - secretarymiwrm@gmail.com මූලාශ්‍රය - ගැසට් (2018.02.16) අවසන් දිනය - 2018 මාර්තු 16   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2081510 Email – secretarymiwrm@gmail.com Source – Gazette (2018.02.16) Closing Date – 2018-March-16   සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න Download...

කළමනාකරණ සහකාර – ශ්‍රී ලංකා ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන සභාව 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2595680,011-3443169 මූලාශ්‍රය - සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.02.25) අවසාන දිනය - 2018-මාර්තු -12   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2595680,011-3443169 Source – Sunday Observer (2018.02.25) Closing Date – 2018-March-12 අයදුම්පත බාගන්න Download Application     

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, අභ්‍යන්තර විගණක, මූල්‍ය සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර – දේශගුණික විචල්‍ය ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2882112-3 විද්‍යුත් තැපෑල - sec@mahaweli.gov.lk මූලාශ්‍රය - සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.02.25) අවසාන දිනය - 2018-මාර්තු -12   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2882112-3 Email – sec@mahaweli.gov.lk Source – Sunday Observer (2018.02.25) Closing Date – 2018-March-12 ආදර්ශ අයදුම්පත බාගන්න Download...