දේශක -ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ...

  දේශක -ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අවසන් දිනය: 2018.02.15 ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මූලාශ්‍රය: Observerjobs Lecture-Srilankan Airlines Closing Dtae : 2018.02.15 Srilankan Airlines Source : Observerjobs  

වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර ...

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර - ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම අවසාන දිනය: 2018-02-26 ශ්‍රී ලංකා නව නිමැවුම්කරුවන්ගේ කොමිසම මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.02.12) Assistant Director, Programme Officer, Management Assistant – Sri Lanka Inventors...

අධ්‍යක්ෂ – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ...

  අධ්‍යක්ෂ - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-03-12 කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.02.11) Director – University of Colombo Closing Date: 2018-03-12 University of Colombo Source: Silumina (2018.02.11)  

අතිරේක ලේකම් – බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ...

අතිරේක ලේකම් - විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අවසාන දිනය: 2018-03-02 විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.02.09) Additional Secretary – Ministry of Power & Energy Closing Date: 2018-03-02 Ministry of Power & Energy Source: Dinamina (2018.02.09)  

පුරප්පාඩු – උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ මණ්ඩලය ...

  රියදුරු, කාර්මික ශිල්පී (සිවිල්, යාන්ත්‍රික, වඩු කාර්මික, ගොඩනැගිලි / මේසන්) - සුපිරි අධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය අවසාන දිනය: 2018-03-08 සුපිරි අධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩල මූලාශ්‍ර : සිළුමිණ (2018.02.11) Driver, Technician (Civil, Mechanical, Carpenter, Building/Mason) –...

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන) ...

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන) - ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය අවසාන දිනය: 2018-02-22 සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.02.11) Assistant Director (Procurement) – Sri Lanka Tourism Development Authority Closing Date: 2018-02-22 Tourism Development Authority Source: Silumina (2018.02.11)  

කළමනාකරණ සහකාර – සණස ...

  කළමනාකරණ සහකාර - සණස  අවසාන දිනය: 2018-02-25 සණස මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.02.11) Management Assistant – SANASA Federation Ltd Closing Date: 2018-02-25 SANASA Source: Silumina (2018.02.11)  

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය – 2018 පෙබරවාරි 9 ...

දිනය - 2018-02-09 සිංහල පිටපත බාගත කරන්න මූලාශ්‍රය - රජයේ වෙබ් අඩවි මුද්‍රණය කිරීම Date – 2018-02-09 Download Sinhala Edition Source – Department of Government Printing Official Website