පර්යේෂණ සහකාර (II ශ්‍රේණිය) – ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 081-2232002 විද්‍යුත් තැපෑල - nifs@nifs.ac.lk මූලාශ්‍රය - ඩේලි නිව්ස් (2018.03.28) ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය - 2018-මාර්තු-28 * මෙම දැන්වීමේ සිට දින 21 ක් ඇතුලත අයදුම්කරුවන් විසින් සිය අධ්යාපන හා වෘත්තීය සහතික පිටපත්...

JAPAN STUDENT VISA ලබාගැනීමට උපදෙස්!

ඔබ ජපන් STUDENT VISA සදහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී වීසා ප්‍රතික්ෂේප නොවී සාර්ථකව වීසා ලබාගැනීමට සදහා මේ සියලු තොරතුරු දැන සිටීම අනිවාර්ය වේ. 🔻 නොදන්න අයට දැනගන්න SHARE කරන්න 🔻 1️⃣ ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉල්ලුම් පත්‍රය මගින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු...

වෘත්තීය උපදේශක, සංඥා භාෂණ පරිවර්තක, ආධුනික පරිවර්තක, පුනරුත්ථාපන සහකාර, මේට්‍රන් – සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...

Vocational Instructor, Sign Language Interpreter, Apprentice Translator, Rehabilitation Assistant, Matron – Department of Social Services Closing Date: 2018-05-02 Government GazzetteDepartment of Social Services Source: Government Gazette (2018.03.29)   වෘත්තීය උපදේශක, සංඥා භාෂණ පරිවර්තක, ආධුනික පරිවර්තක, පුනරුත්ථාපන...

ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී – මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය ...

Procurement Officer – Ministry of Mahaweli Development & Environment Closing Date: 2018-04-18 Ministry of Mahaweli Development & Environment Source: Silumina (2018.04.01)   ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය අවසාන දිනය: 2018-04-18 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය:...

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 2018 මාර්තු 29 ...

  ගැසට් පත්‍රය බාගන්න (සිංහල) Download Gazette Sinhala   දමිළ ගැසට් පත්‍රය බාගන්න Download Tamil Gazette

ඉඩම් නිලධාරී, සමාජ ආරක්ෂණ නිලධාරි, ව්‍යාපෘති ලේකම් – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2187200 / 011-2187201 විද්‍යුත් තැපෑල - mintransport@sltnet.lk මූලාශ්‍රය - දිනමිණ / ඩේලි නිවුස් (2018.03.26) අවසන් දිනය - 2018 - අප්රේල් - 09   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2187200 / 011-2187201 Email – mintransport@sltnet.lk Source...

පරිපාලන නිලධාරි, කාර්යාල කාර්ය සහායක – තුරුසවිය අරමුදල 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2333532 මූලාශ්‍රය - දිනමිණ / ඩේලි නිවුස් (2018.03.26) අවසාන දිනය - 2018 - අප්රේල් - 26   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2333532 Source – Dinamina / Daily News (2018.03.26) Closing Date – 2018-April-26 ආදර්ශ අයදුම්පත...

කළමනාකරණ සහකාර අධීක්ෂණ (තාක්ෂණික සේවා කාණ්ඩය) බඳවා ගැනීම විවෘත තරග විභාගය – පළාත් සභා...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2305326, 011-2305327, 011-2303280 මූලාශ්‍රය - ගැසට් (2018.03.23) අවසන් දිනය - 2018-අප්රේල් -23   Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2305326 , 011-2305327, 011-2303280 Source – Gazette (2018.03.23 Closing Date – 2018-April-23   සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න Download...

ග්‍රාමීය සංවර්ධන නිලධාරිගේ විශේෂ ශ්‍රේණියට පත්කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 021-2219939 මූලාශ්‍රය - උතුරු පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය අවසන් දිනය - 2018-අප්රේල් -23   Instructions to Candidates Contact Numbers : 021-2219939 Source – Northern Provincial Public Service Commission Official Website Closing...