අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2758878 / 011-2881552
විද්‍යුත් තැපෑල – applyfinance@sjp.ac.lk

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.07)

අවසන් දිනය – 2018-පෙබරවාරි -06

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2758878 / 011-2881552
Email – appliedfinance@sjp.ac.lk

Source – Sunday Observer (2018.01.07)

Closing Date – 2018-February-06

Apply Online

 

Leave a Reply