ආදර්ශ අයදුම්පත් Model...

Model Applications (Sinhala Edition) Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to Ordinary Level) Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to Advanced Level) Model...

ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( උපාධි ධාරීන් සදහා) ...

ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( උපාධි ධාරීන් සදහා) බාගන්න Download English Model Application (Educational Qualification: Degree holders)  

ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස උසස් පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) ...

  ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස උසස් පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) බාගන්න Download English Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to Advance Level)

ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) ...

ඉංග්‍රීසි ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) බාගත කරගන්න Download English Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to...

ආදර්ශ අයදුම්පත ( උපාධි ධාරීන් සදහා) ...

ආදර්ශ අයදුම්පත ( උපාධි ධාරීන් සදහා) බාගත කරගන්න Download Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Degree holders)  

ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස උසස් පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) ...

ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස උසස් පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) බාගත කරගන්න Download Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to Advance Level)  

ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) ...

  ආදර්ශ අයදුම්පත ( අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ට වැඩි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සදහා) බාගත කරගන්න Download Model Application Sinhala Edition (Educational Qualification: Up to Ordinary Level)  

අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන / මූල්‍ය), පුස්තකාලයාධිපති – ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය 2018 ...

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2136103 / 011-2136136 ඊමේල් - info@dmc.gov.lk මූලාශ්‍රය - දිනමිණ (2018.02.06) අවසාන දිනය - 2018 - පෙබරවාරි - 28 Instructions to Candidates Contact Numbers : 011-2136103 /...

කණිෂ්ඨ සහකාර ලිපිකරු – තේ මණ්ඩලය ...

කණිෂ්ඨ සහකාර ලිපිකරු - තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය අවසාන දිනය: 2018-02-05 තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය මූලාශ්‍රය: www.tri.lk (2018.01.29) Junior Assistant Clerk – Tea Research Board Closing Date: 2018-02-05 Tea Research Board Source: www.tri.lk...

විභාග කැලැන්ඩරය – පෙබරවාරි 2018 ...

    රජයේ විභාග පෙබරවාරි - 2018 2018 පෙබරවාරි මස පැවැත්වීමට නියමිත රජයේ විභාග ලැයිස්තුව   Government Exams Calender February – 2018 List of Government Exams to be held in...

GET JOB ALERTS! STAY CONNECTED!

19,389FansLike
54FollowersFollow
70FollowersFollow
11FollowersFollow

Job Alerts

HOT JOB ARTICLES

www.jobsinsrilanka.gq ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රැකියා තොරතුරු අඩවියයි. 

රැකියා තොරතුරු එසැනින් ලබාගැනීමට අපගේ Facebook පිටුව පහතින් Like කර Confirm කරන්න.