අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2635268
විද්‍යුත් තැපෑල – kdudefence@kdu.ac.lk

මූලාශ්‍ර – ජනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල නිල වෙබ් අඩවිය

අවසාන දිනය – 2018 – පෙබරවාරි – 12

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2635268
Email – kdudefence@kdu.ac.lk

Source – General Sir John Kotelawala Defence University Official Website

Closing Date – 2018-February-12

Download Application (English Edition)

අයදුම්පත බාගැනීම

 

Leave a Reply