අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක: 070-3388700 / 070-3388701
විද්‍යුත් තැපෑල – inquiries@nsbm.lk

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14)

අවසාන දිනය – සඳහන් නොකෙරේ

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 070-3388700 / 070-3388701
Email – inquiries@nsbm.lk

Source – Sunday Observer (2018.01.14)

Closing Date – Not Mentioned

 

Leave a Reply