අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2638850 / 071-9476747
විද්‍යුත් තැපෑල – nvtirathmalana @ vtasl.gov.lk

මූලාශ්‍රය – දිනමිණ (2018.01.19)

අවසාන දිනය – 2018 – පෙබරවාරි – 02

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2638850 / 071-9476747
Email – nvtirathmalana @vtasl.gov.lk

Source – Dinamina (2018.01.19)

Closing Date – 2018-February-02

 

Leave a Reply