අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2879614

මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2018.03.23)

අවසාන දිනය – 2018 – අප්රේල් – 20

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2879614

Source – Gazette (2018.03.23)

Closing Date – 2018-April-20

 

සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න 

Download Advertisement (Sinhala Edition)

ඉංග්‍රීසි ගැසට් දැන්වීම බාගන්න

Download Advertisement (English Edition)

අයදුම්පත්‍රය බාගන්න 

Download Application (Sinhala Edition)

 

Leave a Reply