පහත වීඩියෝවෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා වැදගත් වන නිවැරදි ඉංග්‍රීසි භාවිතය පිළිබඳව ගුණාත්මක මගපෙන්වීමක් සිදු කරයි.

Leave a Reply