අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2504735
විද්‍යුත් තැපෑල – ext.englishuoc@gmail.com

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14)

අවසාන දිනය – 2018 – පෙබරවාරි – 15

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2504735
Email – ext.englishuoc@gmail.com

Source – Sunday Observer (2018.01.14)

Closing Date – 2018-February-15

 

Leave a Reply