ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 20-04-2018

Sri Lanka Government Gazette Paper 20-04-2018 

 

සිංහල ගැසට් පත්‍රය බාගන්න

Download Sinhala Gazette paper

දමිළ ගැසට් පත්‍රය බාගන්න

Download Tamil Gazzete Paper

 

 

Leave a Reply