මූලාශ්‍රය – රජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් පිටුව

දිනය – 2018-01-12

Source – Department of Government Printing Official Website

Date – 2018-01-12

 

Gazette – Download

ගැසට් පත්‍රය බාගැනීම

 

 

Leave a Reply