අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක: 011-2712752-3
විද්‍යුත් තැපෑල – zoosl@slt.lk

මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2018.04.06)

අවසාන දිනය – 2018 – මැයි – 02

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2712752-3
Email – zoosl@slt.lk

Source – Gazette (2018.04.06)

Closing Date – 2018-May-02

ගැසට් දැන්වීම බාගන්න

Download Advertisement 

 

අයදුම්පත්‍රය බාගන්න

Download Application

 

Leave a Reply