සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර – ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම
අවසාන දිනය: 2018-02-26
ශ්‍රී ලංකා නව නිමැවුම්කරුවන්ගේ කොමිසම
මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.02.12)

Assistant Director, Programme Officer, Management Assistant – Sri Lanka Inventors Commission
Closing Date: 2018-02-26
Sri Lanka Inventors Commission
Source: Dinamina, Daily News (2018.02.12)

Leave a Reply