වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු – ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරු (සිවිල්), ජේෂ්ඨ ඉඩම් නිලධාරී, සැලසුම්කරු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අවසන් දිනය: 2018-01-25

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01.10)

ගිං – නිල්වලා හැරවීම් ව්‍යාපෘතිය

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගිං නිල්වලා ඩෝසර් ව්‍යාපෘතිය (GNDP) ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකක (PIU) පහත සඳහන් තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

1. ජේෂ්ඨ ඉංජිෙන්රු තනතුර (GNDP) – (සිවිල් ඉංජිනේරු 01 තනතුර)
2. ජේෂ්ඨ ඉඩම් නිලධාරී (GNDP) තනතුර – තනතුරෙන් 01
3. Druahftsman GNDP තනතුර

සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් කෙටි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් පසුව බඳවා ගනු ලැබේ. කවර හෝ ආකාරයකින් ආචරණය කිරීම නුසුදුසු වන අතර එවැනි අයදුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

 

Ministry of Irrigation and Water Resources Management Vacancies – Senior Engineer (Civil), Senior Land Officer, Draughtsman – Ministry of Irrigation & Water Resources Management

Closing Date: 2018-01-25 

Ministry of Irrigation & Water Resources Management
Source: Dinamina, Daily News (2018.01.10)

Gin – Nilwala Diversion Project

Applications are hereby invited from suitably qualified citizens of Sri Lanka for the following post in Project Management Unit (PMU) and Project Implementation Units (PIU) of the Gin Nilwala Diversion Project (GNDP) Implemented by the Ministry of irrigation and water Resources Management.

1. Post of Senior Engineer (GNDP) – (Civil Engineering 01 post) 
2. Post of Senior Land officer (GNDP) – 01 post 
3. Post of Druahftsman GNDP

 

After scrutinizing qualifications, qualified applicants will be shortlisted and recruited through an interview. Canvassing in any form will be a disqualification and the application of such applicants will be rejected.

 

Leave a Reply