අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2869553, 2872093, 2872097, 2888908, 28882121, 288902
විද්‍යුත් තැපෑල – ituagrimin@gmail.com, info@agrimin.gov.lk

මූලාශ්‍රය – දිනමිණ / ඩේලි නිව්ස් (2018.03.06)

අවසන් දිනය – 2018 මාර්තු 21

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2869553, 2872093, 2872097, 2888908,2887421,2888902
Email – ituagrimin@gmail.com, info@agrimin.gov.lk

Source – Dinamina / Daily News (2018.03.06)

Closing Date – 2018-March-21

ආදර්ශ අයදුම්පත බාගන්න

Download Model Application

 

Leave a Reply