ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය
අවසන් දිනය: 2018-01-15
කැළණිය විශ්ව විද්යාලය
මූලාශ්‍රය: cms.kln.ac.lk/dep/dcfm/ (2018.01.08)

Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya
Closing Date: 2018-01-15
University of Kelaniya
Source: cms.kln.ac.lk/dep/dcfm/ (2018.01.08)

Leave a Reply