අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2903588 / 076-6526456
විද්‍යුත් තැපෑල – diplomatbusiness@kln.ac.lk

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.07)

අවසාන දිනය – 2018-ජනවාරි -15

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2903588 / 076-6526456
Email – diplomainbusiness@kln.ac.lk

Source – Sunday Observer (2018.01.07)

Closing Date – 2018-January-15

අයදුම්පත බාගැනීම

Download Application

 

Leave a Reply