රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා – ශ්‍රී ලංකා රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් ආයතනය

Higher National Diploma in Textile & Apparel Technology – Sri Lanka Institute of Textile & Apparel

 

Leave a Reply