මෙම විදියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා සහභාගී වීමට ප්‍රථමයෙන් නිවැරදිව සුදානම් වන ආකාරයයි.

Leave a Reply