ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 2018 පෙබරවාරි 02

Sri Lanka Government Gazette February 02 2018

 

සිංහල ගැසට් පත්‍රය බා ගැනීම

Download Sinhala gazette

ඉංග්‍රීසි ගැසට් පත්‍රය බා ගැනීම

Download English gazette

 

Leave a Reply