අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2136582 / 011-2136598
විද්‍යුත් තැපෑල – eltp.ssdd@gmail.com

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.14)

අවසාන දිනය – සඳහන් නොකෙරේ

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2136582 / 011-2136598
Email – eltp.ssdd@gmail.com

Source – Sunday Observer (2018.01.14)

Closing Date – Not Mentioned

Leave a Reply