පුහුණු කෘෂි වගා සහකාර – ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය
අවසාන දිනය: 2018-04-18
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA)
මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.04.09)

Trainee Aquaculture Assistant – National Aquaculture Development Authority
Closing Date: 2018-04-18
National Aquaculture Development Authority (NAQDA)
Source: Dinamina, Daily News (2018.04.09)

 

 

Leave a Reply