අවසාන දිනය: 2018-01-26

මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01.15)

Closing Date: 2018-01-26 

Source: Dinamina, Daily News (2018.01.15)

 

Leave a Reply