උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා, ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා, සහතික පාඨමාලා – ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
ශ්‍රී ලංකා පදනම
මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.28)

Higher National Diploma Courses, National Diploma Courses, Certificate Courses – Sri Lanka Foundation Institute
Sri Lanka Foundation
Source: Sunday Observer (2018.01.28)

Leave a Reply