උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – 2018 – ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය
අවසන් දිනය: 2018.03.16
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය
මූලාශ්‍රය: රජයේ ගැසට් 2018.02.16

Admission of students to Higher National Diploma Courses – 2018- Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
Closing Date : 2018.03.16
Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
Source:GovernmentGazette.2018.02.16

 

වැඩි විස්තර සදහා මෙය ක්ලික් කරන්න.

click here for more information

Leave a Reply