අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-4824824
ඊමේල් – info@dlb.lk

මූලාශ්‍රය – ඩේලි නිව්ස් (2018.02.08)

අවසාන දිනය – 2018 මාර්තු 05

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-4824824
Email – info@dlb.lk

Source – Daily News (2018.02.08)

Closing Date – 2018-March-05

ආදර්ශ අයදුම්පත (ඉංග්‍රීසි)

Download Model Application (English Edition)

ආදර්ශ අයදුම්පත (සිංහල)

Download Model Application (sinhala Edition)

 

Leave a Reply