ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංය

අවසාන දිනය: 2018-01-17
ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය
මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.01.10)

Chief Executive Officer – Sri Lanka Tourism Promotion Bureau
Closing Date: 2018-01-17
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau
Source: Dinamina (2018.01.10)

Displaying tou ad.jpg

 

Leave a Reply