කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය සහ ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ III වන පන්තියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පරිගණක කුසලතා පිළිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය – 2018
අවසාන දිනය: 2018-02-26
රජයේ ගැසට් පත්‍රය
මූලාශ්‍රය: රජයේ ගැසට් (2018.01.26)

Efficiency Bar Examination & a Written Test in Computer Skills for the Officers in Class III of Grama Niladhari Service – 2018
Closing Date: 2018-02-26
Government GazzetteMinistry of Home Affairs
Source: Government Gazette (2018.01.26)


අයදුම්පත්‍රය බා ගැනීමට මෙය ක්ලික් කරන්න

click here for download application

Leave a Reply