නිපුණතා සංවර්ධන පාඨමාලා සඳහා වසර 2018 සඳහා ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම – අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු
මූලාශ්රය: සිළුමිණ (2018.01.21)


Recruitment of Apprentices for Year 2018 for skills development courses – Ministry of Internal Affairs,Wayamba development & Cultural Affairs

Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development & Cultural Affairs
Source: Silumina (2018.01.21)

 

 

Leave a Reply