අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2758284 / 011-2802214

මූලාශ්‍රය – දිනමිණ (2018.01.18)

විවෘත සම්මුඛ පරීක්ෂණය දිනය – 2018-පෙබරවාරි -06

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2758284 / 011-2802214

Source – Dinamina (2018.01.18)

Open Interview Date – 2018-February-06

Leave a Reply