තාක්ෂනික නිලධාරි – මෙගාපොලිස් සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
අවසාන දිනය: 2018-02-11
මෙගාපොලිස් සහ බටහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය
මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.01.14)

Technical Officer – Ministry of Megapolis & Western Development
Closing Date: 2018-02-11
Ministry of Megapolis and Western Development
Source: Silumina (2018.01.14)

 

Leave a Reply