අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-7220088
විද්‍යුත් තැපෑල – enquiry@chec.lk

මූලාශ්‍රය – සිළුමිණ (2018.01.14)

අවසාන දිනය – 2018 – පෙබරවාරි – 11

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-7220088
Email – enquiry@chec.lk

Source – Silumina (2018.01.14)

Closing Date – 2018-February-11

 

Leave a Reply