ඩී.එෆ්.සී.සී. බැංකු ශාඛා කළමණාකරුවන් -නුවරඑලිය, නෙල්ලිඅඩි, නාරම්මල, ඇඹිලිපිටිය, අකුරැස්ස, තංගල්ල, ගලේවෙල සහ අරලගංවිල
අවසාන දිනය: 2018.01.15
DFCC බැංකුව
මූලාශ්‍රය: www.dfcc.lk

DFCC Bank-Branch Managers -Nuwara Eliya,Nelliyadi,Narammala,Embilipitiya,Akurassa,Tangalle,Galewila and Aralaganwila
Closing Date: 2018.01.15
DFCC Bank
Get more information :www.dfcc.lk

 

 

Leave a Reply