ජේෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ සහායක – IC & BB (ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ශාඛාව) – නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව
අවසාන දිනය: 2018.03.21
නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංකුව
මූලාශ්‍රය: www.topjobs.lk

Senior Relationship Assistants- IC & BB (World Trade Centre Branch) – Nations Trust Bank PLC
Closing Date : 2018.03.21
Nations Trust Bank PLC
Source:www.topjobs.lk

 

Leave a Reply