ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු

අවසන් දිනය: 2018-01-15
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය
මූලාශ්රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017.12.31)

national water supply and drainage board vacancies

Closing Date: 2018-01-15
National Water Supply & Drainage Board
Source: Sunday Observer (2017.12.31)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු

Leave a Reply