ඒකාබද්ධ දැනුමැති කණ්ඩායමේ නායක, ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සහකාර කණ්ඩායම් නායක, ව්‍යාපාර සංවර්ධන සහ සම්පත් කළමනාකරණ විශේෂඥ – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන

අවසාන දිනය: 2018.01.26
මූලාශ්‍රය: ObserverJobs


Integrated Knowledge Team Leader,Integrated Support Team Leader, Business Development and Resource Management Specialist – United Nations Development programme

Closing Date :2018.01.26
Source : ObserverJobs

 

Leave a Reply