අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2948103

මූලාශ්‍රය – දිනමිණ / ඩේලි නිව්ස් (2018.04.21)

අවසන් දිනය – 2018 මැයි 07

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2948103

Source – Dinamina / Daily News (2018.04.21)

Closing Date – 2018-May-07

ආදර්ශ අයදුම්පත බාගන්න

Download Model Application (Sinhala / English Edition)

 

Leave a Reply