කාර්යාල සහකාර, රියදුරු – සෞඛ්‍ය අමාත්යාංශය, පෝෂණය සහ දේශීය වෛද්‍ය
අවසාන දිනය: 2018-04-30
සෞඛ්ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්ය අමාත්යාංශය
මූලශ්‍රය: www.health.gov.lk (2018.04.08)

 

Office Assistant, Driver – Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
Closing Date: 2018-04-30
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine
Source: www.health.gov.lk (2018.04.08)

අයදුම්පත්‍රය බාගන්න 

Download Advertisement English

 

Leave a Reply