අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-5455455
විද්‍යුත් තැපෑල – sectretariat@ceypetco.gov.lk

මූලාශ්‍රය – සිළුමිණ / සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.03.18)

අවසාන දිනය – 2018 – අප්‍රේල් – 02

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-5455455
Email – sectretariat@ceypetco.gov.lk

Source – Silumina / Sunday Observer (2018.03.18)

Closing Date – 2018-April-02

අයදුම්පත බාගන්න (සිංහල)

Download Application (Sinhala Edition)

අයදුම්පත බාගන්න (ඉංග්‍රීසි)

Download Application (English Edition)

 

Leave a Reply