අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2305326, 011-2305327, 011-2303280

මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2018.03.23)

අවසන් දිනය – 2018-අප්රේල් -23

 

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2305326 , 011-2305327, 011-2303280

Source – Gazette (2018.03.23

Closing Date – 2018-April-23

 

සිංහල ගැසට් දැන්වීම බාගන්න

Download Advertisement (Sinhala Edition)

 

ඉංග්‍රීසි ගැසට් දැන්වීම බාගන්න

Download Advertisement (English Edition)

 

අයදුම්පත බාගන්න

Download Application (Sinhala Edition)

 

Leave a Reply