අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්:

ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745

විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail.com

මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017.12.31)

අවසාන දිනය – 2018-පෙබරවාරි-14

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745
Email : hdipbfinance@gmail.com , dipbfinance@gmail.com

Source – Sunday Observer (2017.12.31)

Closing Date – 2018-February-14

Leave a Reply