අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්

ඇමතුම් අංක 011-2421281
විද්යුත් තැපෑල – gmr@railway.gov.lk

මූලාශ්රය – ගැසට් (2017.12.29)

අවසාන දිනය – 2018-ජනවාරි -29

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-2421281
Email – gmr@railway.gov.lk

Source – Gazette (2017.12.29)

Closing Date – 2018-January-29

 

 

දැනිවීම බාගත කිරීම

Download advertisement

 

 

Leave a Reply