අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්

ඇමතුම් අංක : 011-7544802

විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk

මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017.12.31)

අවසාන දිනය – 2018-ජනවාරි 19

Instructions to Candidates

Contact Numbers : 011-7544802
Email – info@sliit.lk

Source – Sunday Observer (2017.12.31)

Closing Date – 2018-January-19

 

Leave a Reply