අ.පො.ස. සාමාන්ය පෙළ විභාගය අයදුම්පත්‍ර – දෙසැම්බර් 2018
අවසාන දිනය: 2018.05.15
මූලාශ්‍රය: www.doenets.lk

Application for G.C.E. (O/L) Examination – 2018 December
Closing Date : 2018.05.15
Source:www.doenets.lk

 

Application and Instructions  – [Sinhala] | [Tamil] | [English]

විභාග උපදෙස් හා අයදුම්පත්‍රය – (සිංහල) (දමිළ) (ඉංග්‍රීසි)

 

Town List – [Sinhala] | [Tamil] | [English]

නගර ලයිස්තුව – (සිංහල) (දමිළ) (ඉංග්‍රීසි)

 

Leave a Reply