අනුයුක්ත සේවක සහායක සම්පත් බැංකුව -2018

අවසාන දිනය: 2018.01.26

සම්පත් බැංකුව

මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01.07)

Trainee Staff Assistant- Sampath Bank PLC -2018

Closing Date:2018.01.26

Sampath Bank PLC

Source:Sunday Observer (2018.01.07)

ඉංග්රීසි දැන්වීම සඳහා මෙය ක්ලික් කරන්න

click here for English advertisement

Leave a Reply