වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ – කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය

අවසාන දිනය: 2018-02-23
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
මූලාශ්රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.02.11)

Project Director – Industrial Technology Institute
Closing Date: 2018-02-23
Industrial Technology Institute
Source: Sunday Observer (2018.02.11)

 

Leave a Reply