අතිරේක ලේකම් – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
අවසාන දිනය: 2018-03-02
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය
මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.02.09)


Additional Secretary – Ministry of Power & Energy

Closing Date: 2018-03-02
Ministry of Power & Energy
Source: Dinamina (2018.02.09)

 

Leave a Reply