අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස්

අවසාන දිනය: 2018-01-31
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස්
මූලාශ්‍රය: www.srilankan.com (2018.01.10)

Supplementary Cabin Crew (Female) – SriLankan Airlines
Closing Date: 2018-01-31
SriLankan Airlines
Source: www.srilankan.com (2018.01.10)

 

Leave a Reply